22.9.06

వేల వేల కాంతులన్ని

చిత్రం సంభవామి యుగే యుగే

వేల వేల కాంతులన్ని ఒక్కసారిలా ఇటొచ్చి వెలిగెనేమొ నిన్నుచూడగ
నింగిలోని చందమామ తొంగిచూసెనే అదెంటొ తనని తాను చూసి నట్టుగా
నాలోని సంతోషమా ఈ వేళ సంగీతమా ఈ పూలపరిమళాలలోని మధురిమా
నాదేమొ ఏకాంతమా నిదేమొ ఓ మైకమా సందేల సొగసులన్నీ నాకు సొంతమా
ఈ సన్నజాజులన్ని నీకు సొంతమంటు నేను పూలబాట నీకు వేయనా
నీ ప్రేమ మాటలన్ని నా తోట పూలు పూసి ఆటలెన్నొ నాతొ ఆడినా

వేల వేల కాంతులన్ని ఒక్కసారిలా ఇటొచ్చి వెలిగెనేమొ నిన్నుచూడగ
నింగిలోని చందమామ తొంగిచూసెనే అదెంటొ తనని తాను చూసి నట్టుగా

నీటి పైన రాత కాదు నింగిపైన రాయలేను మనస్సుకర్ధమీ ప్రేమలే
రాయ లేని మాటలొద్దు మరిచి పోని ముద్దు పెట్టు చిలిపి చెలియ చిన్ని అల్లరే
వేసి ఓ వల రేపావు ఓ కల నీలి కళ్ళ నిన్ను చూసి జారె మనసిలా
మనస్సు లోపలా ఎనెన్నో ఆశలా చూడబోతె చాలవేమొ రెండు కన్నులా

వేల వేల కాంతులన్ని ఒక్కసారిలా ఇటొచ్చి వెలిగెనేమొ నిన్నుచూడగ
నింగిలోని చందమామ తొంగిచూసెనే అదెంటొ తనని తాను చూసి నట్టుగా

నాకు నేను నాతో నేను నీకు నేను నాలో నేను మనసులోని మనవి నాదిలే
ముందరంటె ఒప్పుకోను నిన్నునేను విడిచిపొను అడుగులోన అడుగు వేయవే
ప్రేమలో ఇలా తేలాను నే అలా మనస్సులోని మాట నీకు తెలిసెనె ఎలా
వెండి వెన్నెల ఊపింది నన్నిలా ఉసులెన్నో నాతో ఆడె ఊగెనాలా

వేల వేల కాంతులన్ని ఒక్కసారి ఇలా ఇటొచ్చి వెలిగెనేమొ నిన్నుచూడగ
నింగిలోని చందమామ తొంగిచూసెనె అదెంటొ తనని తాను చూసి నట్టుగా

వేల వేల కాంతులన్ని ఒక్కసారి ఇలా ఇటొచ్చి వెలిగెనేమొ నిన్నుచూడగ
నింగిలోని చందమామ తొంగిచూసెనె అదెంటొ తనని తాను చూసి నట్టుగా

ఈ పాట సాహిత్యాన్ని నాకు అందజేసినవారు కృష్ణ వేదుల (జి మెయిల్: krishvedula)

17.9.06

సాహసం నా పదం

చిత్రం: మహార్షి
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: బాలు


సాహసం నా పదం రాజసం నా రధం
సాగితే ఆపడం సాధ్యమా
పౌరుషం ఆయుధం పోరులో జీవితం
కైవసం కావడం కష్టమా
లోకమే బానిసై చెయదా వూడిగం
శాసనం దాటడం శఖ్యమా
నా పదగతిలో ఏ ప్రతిఘటన
ఈ పిడికిలిలో తానొదుగునుగా
సాహసం నా పదం రాజసం నా రదం
సాగితే ఆపడం సాధ్యమా


నిశ్చయం, నిశ్చలం. హహహా.
నిర్భయం నా హయం

కానిదేముంది నే కోరుకుంటే పూని సాధించుకోనా
లాభమేముంది కలకాలముంటే కామితం తీరకుండా
తప్పని ఒప్పని తర్కమే చేయను.
కష్టమో నష్టమో లెక్కలే వేయను
ఉరుకుంటే కాలమంతా జారిపోదా ఊహవెంట
నే మనస్సు పడితే ఏ కలలైనా
ఈ చిటికకోడుతు నే పిలువనా

సాహసం నా పదం రాజసం నా రధం
సాగితే ఆపడం సాధ్యమా
పౌరుషం ఆయుధం పోరులో జీవితం కైవసం కావడం కష్టమా

అదరని బెదరని ప్రవృత్తి
ఒదగని మదగజమే మహార్షి

వేడితేనేని ఓడిచేరుతందా వేటసాగాలి కాదా
ఓడితే జాలి చూపేన కాలం కాలరాసేసి పోదా
అంతమో సోంతమో పంతమే వీడను.
మందలో పందలా ఉండనే ఉండను
భీరువల్లే పారిపోను రేయి ఓళ్ళోతూలిపోను
నే మొదలు పెడితే ఏ సమరమైనా నాకెదురుపడునా ఏ అపజయం

సాహసం నా పదం రాజసం నా రధం
సాగితే ఆపడం సాధ్యమా
పౌరుషం ఆయుధం పోరులో జీవితం కైవసం కావడం కష్టమా
లోకమే బానిసై చెయదా వూడిగం
శాసనం దాటడం శఖ్యమా
నా పదగతిలో ఏ ప్రతిఘటన
ఈ పిడికిలిలో తానొదుగునుగా

సాహసం నా పదం రాజసం నా రధం సాగితే ఆపడం సాధ్యమా

తకిటజం తరితజం తనతజం జమ్తజం తకిటజం తరితజం జమ్తజం


ఈ పాట సాహిత్యాన్ని నాకు అందజేసినవారు కృష్ణ వేదుల (జి మెయిల్: krishvedula)

బృందావనమది అందరిది

చిత్రం: మిస్సమ్మ

బృందావనమది అందరిది గోవిందుడి అందరివాడేలే
బృందావనమది అందరిది గోవిందుడి అందరివాడేలే

ఎందుకె రాధ ఈ సునసూయలు అందములందరి ఆనందములే
ఎందుకె రాధ ఈ సునసూయలు అందములందరి ఆనందములే
బృందావనమది అందరిది గోవిందుడి అందరివాడేలే

పిల్లనగ్రోవిని పిలుపును వింటే ఉల్లము జల్లున పొంగదటే
పిల్లనగ్రోవిని పిలుపును వింటే ఉల్లము జల్లున పొంగదటే
రాగములో అనురాగముచిందిన జగమే ఊయల ఊగదటే
రాగములో అనురాగముచిందిన జగమే ఊయల ఊగదటే

బృందావనమది అందరిది గోవిందుడి అందరివాడేలే ...

రాసక్రిడల రమణుని గాంచిన ఆశలు మోశులు వేయవటే
రాసక్రిడల రమణుని గాంచిన ఆశలు మోశులు వేయవటే
ఎందుకె రాధ ఈ సునసూయలు అందములందరి ఆనందములే
ఎందుకె రాధ ఈ సునసూయలు అందములందరి ఆనందములే

బృందావనమది అందరిది గోవిందుడి అందిరివాడేలే .. గోవిందుడి అందిరివాడేలే

ఈ పాట సాహిత్యాన్ని నాకు అందజేసినవారు కృష్ణ వేదుల (జి మెయిల్: krishvedula)

రామ చక్కని సీతకీ

చిత్రం: గోదవరి
గానం: గాయత్రి
సంగీతం: కె.ఎమ్. రాధాకృష్ణ
సాహిత్యం: వెటూరి


నీల గగన, ఘనవి చలన, ధరణిజా శ్రీ రమణ
మధుర వదన, నళిన నయన, మనవి వినరా రామా!

రామ చక్కని సీతకీ, అరచేత గోరింత
ఇంత చక్కని చుక్కకీ ఇంకెవరు మొగుడంట?
రామ చక్కని సీతకీ..

పుడత వీపున వేలు విడిచిన పుడమి అల్లుడు రాముడే!
ఎడమ చేతను శివుని విల్లును ఎత్తినా రాముడే..
ఎత్త గలడా సీత జడను తాళి కట్టే వేళలో? రామ చక్కని సీతకీ..

ఎర్ర జాబిలి చేయి గిల్లి రాముడేడని అడుగుతుంటే
చూడలేనని పెదవి చెప్పె, చెప్పలేమని కనులు చెప్పె
నల్లపూసై నాడు దేవుడు నల్లని రఘురాముడు. రామ చక్కని సీతకీ..

చుక్కనడిగా దిక్కునడిగా చెమ్మగిల్లిన చూపునడిగా
నీరు పొంగిన కనులలోన నీటి తెరలే అడ్డు నిలిచె
చూసుకోమని మనస్సు తెలిపే ..హమ్ .మ.మ. మనస్సు మాటలు కాదుగా
రామ చక్కని సీతకీ..రామ చక్కని సీతకీ, ఆర చేత గోరింత
ఇంత చక్కని చుక్కకి ఇంక ఎవరు మొగుడంట?
రామ చక్కని సీతకీ..

ఇందు వదన కుంద నదన మంద గమనా భామా!
ఇందు వదన ఇందు వదన ఇంత మదనా ..ప్రేమా!

ఈ పాట సాహిత్యాన్ని నాకు అందజేసినవారు కృష్ణ వేదుల (జి మెయిల్: krishvedula)

అందమే ఆనందం

చిత్రం: బ్రతుకు తెరువు
గానం: ఘంటశాల


అందమే ఆనందం అందమే ఆనందం
ఆనందమే జీవిత మకరందం. అందమే ఆనందం
ఆనందమే జీవిత మకరందం. అందమే ఆనందం

పడమట సంధ్యారాగం కుడి ఎడమల కుసుమపరాగం
పడమట సంధ్యారాగం కుడి ఎడమల కుసుమపరాగం
ఒడిలో, చెలి మోహనరాగం ఒడిలో, చెలి మోహనరాగం
జీవితమే మధురానురాగం జీవితమే మధురానురాగం

అందమే ఆనందం ఆనందమే జీవిత మకరందం.
అందమే ఆనందం

పడిలేచే కడలితరంగం .. పడిలేచే కడలితరంగం
వడిలో జడిసిన సారంగం
పడిలేచే కడలితరంగం వడిలో జడిసిన సారంగం
సుడిగాలిలో .....సుడిగాలిలో ఎగిరే పతంగం.
జీవితమే ఒక నాటక రంగం జీవితమే ఒక నాటక రంగం

అందమే ఆనందం ఆనందమే జీవిత మకరందం. అందమే ఆనందం

ఈ పాట సాహిత్యాన్ని నాకు అందజేసినవారు కృష్ణ వేదుల (జి మెయిల్: krishvedula)

16.9.06

కుషీ కుషీగా నవ్వుతు

చిత్రం: ఇద్దరు మిత్రులు
గానం: ఘంటసాల, సుశీల

కుషీ కుషీగా నవ్వుతు చెలాకి మాటలు రువ్వుతు
హుషారుగొలిపేవెందుకే నిషా కనుల దాన

కుషీ కుషీగా నవ్వుతు చెలాకి మాటలు రువ్వుతు
హుషారుగొలిపేవెందుకే నిషా కనుల దాన

మేనాలోన ప్రియునిజేర వెళ్ళింది నా చెలి మీనా
మేనాలోన ప్రియునిజేర వెళ్ళింది నా చెలి మీనా
నింగిదాటి ఆనంద సాగరం పొంగిపొరలె నాలోన

కుషీ కుషీగా నవ్వుతు చెలాకి మాటలు రువ్వుతు
హుషారుగొలిపేదిందుకే నిషా కనుల వాడ

ఒహో చెలియా నీవుకుడా ఓ పెళ్ళి పల్లకీ చూసుకో
ఒహో చెలియా నీవుకుడా ఓ పెళ్ళి పల్లకీ చూసుకో
హాయికొలుపు సన్నాయి పాటలో వలపుబాటలే వేసుకో

నే వెళితే మరి నీవు, మజ్నువవుతావూ
నే వెళితే మరి నీవు, మజ్నువవుతావూ

మజ్ను నేనైతే ఓ లైలా లోకమే చీకటై పోవునే
మజ్ను నేనైతే ఓ లైలా లోకమే చీకటై పోవునే

కుషీ కుషీగా నవ్వుతు చెలాకి మాటలు రువ్వుతు
హుషారుగా వుందాములే నిషా కనుల వాడ

ఆకాశంలో ఇంద్రధనస్సుపై ఆడుకుందమా నేడే
నీలి నీలి మేఘాల రధముపై తేలిపోదామీనాడే

చంద్రుడు నేనై నీవు వెన్నెలై కలసిపోదమా హాయిగా
నేను వీణనై నీవు నాదమై ఏకమౌదమా తీయగా

కుషీ కుషీగా నవ్వుతు చెలాకి మాటలు రువ్వుతు
హుషారుగా వుందాములే హమేషా మజాగా


ఈ పాట సాహిత్యాన్ని నాకు అందజేసినవారు కృష్ణ వేదుల (జి మెయిల్: krishvedula)

14.9.06

ఉప్పొంగెలే గోదావరి

షడ్జమాం భవతి వేదం
పంచమాం భవతి నాదం
శృతి శిఖరే నిగమ ఝరే స్వరలహరే

సా స పా ప ప ప ప మ రి స స ని స
సా స పా ప ప ప ప మ ద ప ప
సా స పా ప ప ప ప మ రి స స ని స
సా స పా ప ప ప ప మ ని ద ప

ఉప్పొంగెలే గోదావరి ఊగిందిలే చేలో వరి
భూదారిలో నీలాంబరి మా సీమకే చీనాంబరి
వెతలు తీర్చు మా దేవేరి వేదమంటి మా గోదారి
శబరి కలిసిన గోదారి రామ చరితకే పూదారి
ఏసెయ్ చాప జోర్సేయ్ నావ వార్సేయ్ వాలుగా
చుక్కానే చూపుగా బ్రతుకు తెరువు యెదురీతేగా

ఉప్పొంగెలే గోదావరి ఊగిందిలే చేలో వరి
భూదారిలో నీలాంబరి మా సీమకే చీనాంబరి

సావాసలు సంసారలు చిలిపి చిలక జోస్యం
వేసే అట్లు వెయ్యంగానె లాభసాటి బేరం
ఇళ్ళే వోడలైపోతున్న ఇంటి పనుల దృశ్యం
ఆరేసేటి అందాలన్ని అడిగే నీటి అద్దం
ఏం తగ్గింది మా రామయ్య భోగం ఇక్కడ
నది వూరేగింపులో పడవ మీద రాగా ప్రభువు తాను కాదా

ఉప్పొంగెలే గోదావరి ఊగిందిలే చేలో వరి
భూదారిలో నీలాంబరి మా సీమకే చీనాంబరి

గోదారమ్మ కుంకంబొట్టు దిద్దె మిరప ఎరుపు
లంకానాధుడింకా ఆగనంటు పండు కొరుకు
చూసే చూపు ఏం చెప్పింది సీతాకాంతకి
సందేహాల మబ్బే పట్టె చూసే కంటికి
లోకం కాని లోకంలోన ఏకాంతాల వలపు
అల పాపి కొండలా నలుపు కడగలేక నవ్వు తనకు రాగా

ఉప్పొంగెలే గోదావరి ఊగిందిలే చేలో వరి
భూదారిలో నీలాంబరి మా సీమకే చీనాంబరి
వెతలు తీర్చు మా దేవేరి వేదమంటి మా గోదారి
శబరి కలిసిన గోదారి రామ చరితకే పూదారి
ఏసెయ్ చాప జోర్సేయ్ నావ వార్సేయ్ వాలుగా
చుక్కానే చూపుగా బ్రతుకు తెరువు ఎదురీతేగా

ఉప్పొంగెలే గోదావరి ఊగిందిలే చేలో వరి
భూదారిలో నీలాంబరి మా సీమకే చీనాంబరి

http://www.telugubiz.net/lyrics/godaavari1.php

కలవరమాయే మదిలో

కలవరమాయే మదిలో నా మదిలో
కలవరమాయే మదిలో నా మదిలో
కన్నులలోన కలలే ఆయే మనసే ప్రేమ మందిరమాయే
కలవరమాయే మదిలో నా మదిలో

కలవరమాయే మదిలో నా మదిలో
కన్నులలోన గారడి ఆయే మనసే పూల మంటపమాయే
కలవర మాయే మదిలో నా మదిలో

నాలో ఏమో నవ భావనగామెల్లన వీణ మ్రోగింది
నాలో ఏమో నవ భావనగామెల్లన వీణ మ్రోగింది
అనురాగాలే ఆలాపనగా మనసున కోయిల కూసే
కలవరమాయే మదిలో నా మదిలో

నాలో ఏమో నవరస రాగం పిల్లన గ్రోవి వూదింది
నాలో ఏమో నవరస రాగం పిల్లన గ్రోవి వూదింది
మోహాలేవో మోజులు రేపి ఊహాగానము చేసే
కలవరమాయే మదిలో నా మదిలో

కన్నులలోన కలలే ఆయే మనసే ప్రేమ మందిరమాయే
కలవరమాయే మదిలో నా మదిలో

కలవరమాయే మదిలో నా మదిలో

http://www.telugubiz.net/lyrics/pataalabhairavi3.html