9.5.06

మెల్లగా కరగనీ

మెల్లగా కరగనీ రెండు మనసుల దూరం
చల్లగా తెరవని కొంటె తలపుల ద్వారం
వలపు వాన దారాలే పంపుతున్నది ఆకాశం
చినుకు పూల హారాలే అల్లుతున్నది మన కోసం
తడిపే తడికి తనతో నడిపి హరివిల్లును వంతెన వేసిన శుభవేళా
ఈ వర్షం సాక్షిగా తెలపనీ నువు నాకె సొంతం
ఈ వర్షం సాక్షిగా కలపనీ బంధం

మెల్లగా కరగనీ రెండు మనసుల దూరం
చల్లగా తెరవని కొంటె తలపుల ద్వారం


నీ మెలికలలోన ఆ మెరుపులు చూస్తున్నా
ఈ తొలకరిలో తల తల నాట్యం నీదేనా
ఆ ఉరుములలోన నీ పిలుపులు వింటున్నా
ఈ చిటపటలో చిటికెల తాళం నీదేనా
మతి చెడే దాహమై అనుసరించి వస్తున్నా
జత పడే స్నేహమై అనునయించనా
చలి పిడుగుల సడి విని జడిసిన బిడియం తడబడి నిన్ను విడదా
ఈ వర్షం సాక్షిగా తెలపనీ నువు నాకె సొంతం
ఈ వర్షం సాక్షిగా కలపనీ బంధం

ఏ తెరమరుగైన ఈ చొరవను ఆపేనా
నా పరువము నీ కనులకు కానుక ఇస్తున్నా
ఏ చిరు చినుకైన నీ సిరులను చూపేనా
ఆ వరుణికె ఋణపడిపోనా ఈ పైన
త్వరపడే వయసునే నిలుపలేను ఇకపైన
విడుదలే వద్దనే ముడులువేయనా
మన కలయిక చెదరని చెలిమి ఋజువని చరితలు చదివేలా

ఈ వర్షం సాక్షిగా తెలపనీ నువు నాకె సొంతం
ఈ వర్షం సాక్షిగా కలపనీ బంధం

మెల్లగా కరగనీ రెండు మనసుల దూరం
చల్లగా తెరవని కొంటె తలపుల ద్వారం
వలపు వాన దారాలే పంపుతున్నది ఆకాశం
చినుకు పూల హారాలే అల్లుతున్నది మన కోసం
తడిపే తడికి తనతో నడిపి హరివిల్లును వంతెన వేసిన శుభవేళా

ఈ వర్షం సాక్షిగా తెలపనీ నువు నాకె సొంతం
ఈ వర్షం సాక్షిగా కలపనీ బంధం

http://www.telugubiz.net/lyrics/varsham2.html